Elearning Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Đà Nẵng

Đối với sinh khóa 17 trở về trước vui lòng đăng ký tại đây
Đối với khóa 18 trở đi, Tài khoản đăng nhập của sinh viên: là email @cit.udn.vn.
Lưu ý:
Tài khoản đăng nhập là tài khoản chính thức dùng phục vụ học tập trong elearning như: liên lạc với giảng viên (trao đổi, thảo luận, nộp bài tập, làm bài thi, gửi tin nhắn); trao đổi và các phòng ban khi có những vấn đề cần thiết.
Mọi thắc mắc về tài khoản vui lòng liên lạc trực tiếp tại P.Đào tạo