Elearning Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Đà Nẵng

  • Tài khoản đăng nhập của sinh viên: là email @cit.udn.vn.
Lưu ý:
Tài khoản đăng nhập là tài khoản chính thức dùng phục vụ học tập trong elearning như: liên lạc với giảng viên (trao đổi, thảo luận, nộp bài tập, làm bài thi, gửi tin nhắn); trao đổi và các phòng ban khi có những vấn đề cần thiết.
Mọi thắc mắc về tài khoản vui lòng liên lạc trực tiếp tại P.Đào tạo